Make your own free website on Tripod.com
Imagini din comuna Berveni
Satu Mare Online

Berveni Lucãceni

Imagini din Berveni
Biserica Reformatã
Biserica Reformata Biserica Reformata Biserica Reformata
Biserica Reformata, detaliu
Biserica Romano-Catolicã
Biserica Romano-Catolica Biserica Romano-Catolica Biserica Romano-Catolica
Primãria comunei
Primaria
Imagini din Lucãceni
Biserica Ortodoxã
Biserica Ortodoxa Biserica Ortodoxa
Bisericã
Biserica din Lucaceni

If you have comments or suggestions, email me at Adrian Gheorghiu <adig@europe.com>
Last updated: 23 ian 2003