Make your own free website on Tripod.com
Imagini din comuna Bogdand
Satu Mare Online

Bogdand Babta Corund Ser

Imagini din Bogdand
Biserica Reformatã
Biserica Reformata
Muzeul Casã tãrãneascã maghiarã din sec. al XIX-lea
Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar
Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar
Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar
Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar Muzeul Maghiar
Imagini din Corund
Biserica Ortodoxã "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril", monument de arhitecturã, 1723
Biserica din lemn
Biserica Ortodoxã "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril"
Biserica ortodoxa

If you have comments or suggestions, email me at Adrian Gheorghiu <adig@europe.com>
Last updated: 23 ian 2003