Make your own free website on Tripod.com
Imagini din comuna Moftin
Satu Mare Online

Moftinu Mic Domãnesti Ghilvaci Ghirolt Istrãu Moftinu Mare Sânmiclãus

Imagini din Moftinu Mic
Biserica Greco-Catolicã
Biserica Greco-Catolica
Biserica Ortodoxã
Biserica Ortodoxa
Biserica Reformatã
Biserica Reformata
Primãria comunei
Primaria
Alte imagini
Echipa de fotbal Crasna Moftin
Imagini din Ghilvaci
Trenuletul de pe fosta cale feratã ingustã
Trenuletul de pe fosta linie ingusta
Imagini din Moftinu Mare
Biserica Romano-Catolicã "Maica Domnului" (1797)
Biserica Romano-Catolica din Moftinu Mare
Imagini din Sânmiclãus
Biserica Reformataã (sec.XV)
Biserica Reformata din Sanmiclaus

If you have comments or suggestions, email me at Adrian Gheorghiu <adig@europe.com>
Last updated: 23 ian 2003