Make your own free website on Tripod.com
Imagini din comuna Tiream
Satu Mare Online

Tiream Portita Vezendiu

Imagini din Tiream
Biserica Reformatã
Biserica Reformata
Primãria comunei
Primaria
Imagini din Portita
Biserica Ortodoxã
Biserica Ortodoxa din Portita Biserica Ortodoxa din Portita
Imagini din Vezendiu
Biserica Ortodoxã "Schimbarea la fatã"
Biserica Ortodoxa din Portita Biserica Ortodoxa din Portita

If you have comments or suggestions, email me at Adrian Gheorghiu <adig@europe.com>
Last updated: 23 ian 2003